Wpłacając na Non Iron MOŻESZ ODLICZYĆ DAROWIZNĘ!

Fundacja Non Iron prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust 1 pkt 17 i pkt 15 i 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U.2016.0.1817) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873. Oznacza to, że zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie, odpowiednio nie wyższej niż 6% (osoba fizyczna) lub 10 % (osoba prawna) uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, że nie jest to to samo co słynny 1 %!

Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. – http://poradnik.ngo.pl/darowizny .

Zatem KAŻDY może ODLICZYĆ sobie darowiznę wpłaconą na rzecz naszej Fundacji!!!