Statut


Wyciąg ze statutu fundacji

§ 7

Cele i zasady działania Fundacji.

Celami Fundacji są:

 1. propagowanie, inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję sportu, w szczególności lekkiej atletyki, kolarstwa i pływania.
 2. wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju sportowego w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 3. promowanie oraz wspieranie nowoczesnych systemów szkoleniowych, zwiększenie liczby instruktorów lekkiej atletyki w szkołach, w szczególności w lekkiej atletyce, kolarstwie i pływaniu.
 4. zabezpieczenie finansowe procesu treningowego młodych zawodników przygotowujących się do zawodów sportowych o randze krajowej i międzynarodowej
 5. wspieranie działań mających na celu wyrównanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży w szczególności uprawiających lekką atletykę, kolarstwo i pływanie.
 6. wspieranie i promowanie budowy oraz rozbudowy infrastruktury niezbędnej do uprawiania sportu, w szczególności lekkiej atletyki, kolarstwa i pływania.
 7. krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei fair play w rywalizacji sportowej i pozasportowej
 8. propagowanie i wspieranie działań na rzecz integracji sportowców niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 9. Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi sportu w szczególności l ekkiej atletyki, kolarstwa i pływania.

2. Cele Fundacji realizowany jest poprzez:

 1. Wspieranie działalności placówek związanych z prowadzeniem zajęć sportowych,
 2. Wspieranie i szkolenie trenerów prowadzących sportowe grupy dziecięce
 3. Organizowanie imprez sportowych, integracyjnych, zawodów, w szczególności w dziedzinie lekkiej atletyki, kolarstwa i pływania.
 4. Organizowanie nowych ośrodków treningowych i rekreacyjnych na obszarze działania fundacji
 5. Programy informacyjne. służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych kultury fizycznej, a także upowszechnianiu sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży w szczególności w dziedzinie lekkiej atletyki, kolarstwa i pływania
 6. Prowadzenie licytacji wszelkich podarowanych Fundacji przedmiotów, w każdej formie prawem przewidzianych,
 7. Niedochodową działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
 8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 9. Produkcję filmów i programów oraz realizację innych form artystycznych o tematyce sportowej, która ma charakter niedochodowy,
 10. Fundacja w ramach realizacji swoich celów może udzielać pomocy socjalnej osobom wybranym przez Zarząd Fundacji.

§ 8     

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

N O N I R O N

Twój
1%
ma znaczenie

Przekaż 1%