Ochrona danych osobowych


Przetwarzanie danych osobowych

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle istotne. Państwa dane są u nas bezpieczne. .

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym, chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail czy też adres zamieszkania Fundacja zbierała i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością na potrzebę realizacji swoich zadań statutowych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim w Fundacji można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej NON IRON z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pogonowskiego 17.

W Fundacji jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej NON IRON, Pogonowskiego 17, 01-568 Warszawa
 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail:
 • oraz kontakt telefoniczny: +48501386666

 

 1. W jakim celu Fundacja przetwarza dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Fundacja przetwarza dane osobowe:

 • Fundatorów i członków organów Fundacji, takich jak Rada Fundacji w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych Fundacji, wysyłania zaproszeń na wydarzenia oraz aktualizacji wpisów do właściwych rejestrów, a także do bieżącej obsługi zapytań i wniosków członków.
 • Osób współpracujących na zasadach stałych, jednorazowych lub doraźnych (m.in. organizacja wydarzeń) w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy.
 • Darczyńców, po uzyskaniu ich zgody, w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email, adresu zamieszkania, w celach wykonania zadań statutowych, poprzez działania fundrusingowe, informowanie o działalności bieżącej Fundacji, zbiórkach celowych, wysyłania zaproszeń na wydarzenia.
 • „Sportowców”, czyli osób startujących w zawodach sportowych na rzecz fundacji, w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu w celach informacyjnych dotyczących biegu, treningu, dotychczasowego przebiegu zbiórki, oraz za ich zgodą w celach informacyjnych na temat kolejnych imprez sportowych, w których można wziąć udział na rzecz Fundacji
 • Trenerów, osób współpracujących z Fundacją i świadczącą na jej rzecz usługi, na podstawie i w zakresie obowiązującej umowy, bądź czynności świadczących na jej rzecz.
 • Dzieci, które są podopiecznymi Fundacji, po uzyskaniu ich zgody lub zgody ich i opiekunów prawnych, w zakresie imienia, nazwiska, sytuacji rodzinnej, numeru telefonu, adresu email, w celach wykonywania zadań statutowych Fundacji, wysyłania zaproszeń na wydarzenia, informowania o treningach, zawodach, obozach sportowych oraz zaproszenia do wzięcia udziału na organizowane zajęcia sportowe.
 • Wolontariuszy, po uzyskaniu ich zgody lub zgody ich opiekunów prawnych, w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, miejsca zamieszkania, miejsca odbywania nauki, w celach informowania o wydarzeniach, w których Fundacja korzysta z pracy wolontariuszy.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – dane są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – jako Fundacja podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym np. z ustawy o Fundacjach, ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie itp.
 • W oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. przesyłanie newslettera), Fundacja jest uprawniona do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:
 • aktualizacja wpisu w Ewidencji Fundacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

 

 1. Komu Fundacja może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych Fundacji, w celu wykonania ciążącego na niej obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: członkowie organów Fundacji, upoważnieni pracownicy lub inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji, ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fundacją wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 1. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie„). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Fundację do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych,. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Fundacji, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

 1. Jak długo Fundacja będzie przetwarzała (przechowywała) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z Fundacją umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie pełnienia funkcji zarządczej lub funkcji w organach nadzorczych – przez jej pełnienia lub po jej zakończeniu, maksymalnie przez 10 lat od momentu zakończenia jej pełnienia;
 • w zakresie danych pracowniczych – przez okres zatrudnienia, a po jego ustaniu maksymalnie 50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy. Od dnia 1 stycznia 2019 r. przez okres 10 lat od zakończenia stosunku pracy;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 • Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi? 

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofaniaw dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Fundacjaprzetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu odFundacji Państwadanych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim, gromadzone przez Fundację dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa – (darczyńcy, współpracujący działający na rzecz Fundacji, wolontariusze, dane dzieci)

Fundacja przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. od:

 • podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, np. podmioty organizujące wydarzenia sportowe, w których biorą Państwo udział.
 • klubów i innych Fundacji, którym powierzyli Państwo swoje dane osobowe w celu realizacji idei Fundcji.
N O N I R O N

Twój
1%
ma znaczenie

Przekaż 1%